News Feeds:
Bugetul 2015 PDF Email

 

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL ORĂŞENESC HÎNCEŞTI
DECIZIE Nr.
Din      decembrie     2014Cu privire la aprobarea
bugetului oraşului Hînceşti
pe anul 2015


În temeiul art. 20 al Legii Nr. 397-XV din 16.10.2003 privind Finanţele Publice Locale, conform Legii nr. 847 din 24.05.1996 „Cu privire la sistemul bugetar şi procesul bugetar (cu modificări), Legii privind administraţia locală nr. 436 din 28.12.2006 şi în baza prognozei indicilor economici şi financiari , datelor Inspectoratului Fiscal de Stat pe r. Hînceşti şi Departamentului Analize Statistice şi Sociologice, Consiliul orăşenesc Hînceşti


DECIDE:

1. Bugetul oraşului se aprobă la partea de venituri în sumă de 21174.8 mii lei, suplimentar se aproba 1300.0 din surse externe de finantare ( venituri din privatizarea terenurilor  proprietate publica) şi la partea de  cheltuieli în sumă de 19889.7 mii lei, inclusiv mijloace transmise cu destinaţie specială (transferuri pentru invatamintul prescolar, primar, secundar general, special si complementar – extrascolar) în sumă de  10536.9  mii lei  si transferuri curente (mijloace transmise cu destinaţie generala) în sumă de  922.3  mii lei, cu excedent in suma de 2585.0 mii lei.
2. Se aprobă:
2.1.  Sinteza veniturilor şi surselor de finanţare ale bugetului oraşului (anexa nr. 1).
2.2.  Sinteza cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului oraşului (anexa nr. 2).
2.3.  Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile finanţate de la bugetul oraşului vor fi utilizate în  conformitate cu (anexa nr. 3).
2.4.  Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul oraşului (anexa nr. 4).
2.5  Limita  statelor de personal din instituţiile publice  finanţate de la  bugetul oraşului, conform (anexei  5) si 8,5  unitati cu sursa de finantare din contul veniturilor proprii dupa cum urmeaza :
- 1 unitate contabil - arhivar  la grupa 06-07-073.
- 7.5 unitati de specialisti  la grupa 20-09-214:

  • jurist                                                                                     0.5
  • economist-contabil                                                                  1.0
  • perceptor fiscal                                                                       2.0
  • pentru  colectarea si administrarea bazelor de date                     1.0
  • protectia sociala  a populatiei                                                    1.0
  • inginer pentru reglementarea regimului proprietatii funciare          1.0
  • resurse programate si atragerea investitiilor                               1.0

 


2.6   Se aproba cuantumul fondului de rezervă a bugetului oraşului în suma de 183.1 mii lei, care va fi utilizat în  conformitate cu Regulamentul anexat (anexa 6).
2.7    Cheltuieli pentru acordarea unei indemnizaţii pentru fiecare zi de participare la şedinţa  Consiliului local  în mărime de 10 unitati conventionale pentru fiecare consilier în conformitate art. 24 alin. (3) al Legii privind statutul alesului local a RM nr. 768 - XIV din 10.02.2000.
2.8.  Se  aloca surse financiare acumulate din venituri proprii  in suma de 3565.1 mii lei pentru amenajarea teritoriului in  anul 2015 conform regulamentului aprobat (anexei nr.7).

3. Se aproba Regulamentul privind utilizarea autoturismelor de serviciu, limitele  de parcurs şi numărul abonamentelor pentru telefoanele de serviciu, utilizare de către aparatul şi subdiviziunile Primăriei or. Hînceşti la îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (anexa 8).

4. Se aprobă numărul – limită al autoturismelor de serviciu (doua autoturisme) şi parcursul limită  anual de 48,0 mii km pentru doua autoturisme întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale Aparatulului Primăriei, precum  şi  limita cheltuielilor la întreţinerea unităţilor de transport pe aparatul administrativ pe anul 2015 conform anexei nr. 9.

7. Se autorizează cu dreptul primei semnături în documentele bancare primarul oraşului Hînceşti Alexandru Botnari.

8. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei de Specialitate Buget şi Finanţe ( Boris Chetrus  ).
9. Prezenta decizie intră în vigoare din 01.01.2015.

Preşedintele şedinţei
Consiliului orăşenesc
Contrasemnează:
Secretarul

Consiliului orăşenesc   Anadela Tofilat

 

©2011-2012 Primăria orașului Hîncești cu toate drepturile rezervate.

Joomfish System Plugin not enabled
Copyright © 2017. Primăria oraşului Hînceşti. Designed by Shape5.com